Hieronder staan de algemene voorwaarden om mee te doen aan een van de evenementen. Je kan ze ook downloaden 

Algemene voorwaarden Reconnect2Nature

 

  1. Toepasselijkheid

1.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

1.2.      In deze algemene voorwaarden wordt met “de deelnemer” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Reconnect2Nature goederen bestelt en/of koopt of diensten afneemt.

1.3       Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4       Aanmeldingen van een minderjarige wordt door Reconnect2Nature slechts geaccepteerd indien de aanmelding vergezeld gaat van een schriftelijk akkoord van de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige of wanneer deze wordt begeleid door een of meerdere verantwoordelijke begeleider(s).

 

  1. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1       Alle aanbiedingen en offertes door Reconnect2Nature, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Reconnect2Nature of door feitelijke uitvoering door Reconnect2Nature komt een overeenkomst tot stand.

2.2       Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, plattegronden, locatie aanduidingen strekken slechts ter indicatie. Afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Reconnect2Nature.

2.3       Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Reconnect2Nature ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

  1. Uitvoering van de overeenkomst

3.1       Door de bijzondere aard van de activiteiten, externe invloeden en afgelegen locaties, worden de activiteiten tijdens de door Reconnect2Nature georganiseerde evenementen ook wel gekenmerkt als verhoogde risico sport of ook wel “extreme sport”. De deelnemer is zich volledig bewust van de risico’s die de buitensporten en survival activiteiten met zich mee kunnen brengen, en dat deelname geheel op eigen risico is en dat de deelnemer voldoende verzekerd is voor schade en letsel welke direct of indirect kan voortvloeien uit deelname aan deze activiteit.

3.2     Gezien de beschreven risico’s is het van belang dat de deelnemer alle informatie verstrekt, voorafgaand aan deelname, met betrekking tot lichamelijke en geestelijke gezondheid, welke van belang zouden kunnen zijn voor deelname. Inclusief, maar niet beperkt tot, allergieën, ziektes, beperkingen m.b.t. mobiliteit, angsten en fobieën et cetera.

3.3    Reconnect2Nature behoudt zich het recht voor, om de overeenkomst te ontbinden, indien zij inschat dat de gemelde (of vermoede) geestelijke of lichamelijke gesteldheid, een risico vormt voor de deelnemer, de rest van de deelnemers, of de instructeurs.

3.4    Reconnect2Nature behoudt zich het recht voor, om tijdens de activiteiten geobserveerd gedrag of geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid welke naar inzicht van de instructeur de deelnemer, de rest van de deelnemers, of de instructeurs in (mogelijk) gevaar brengt, de deelnemer de deelname aan bepaalde activiteiten te ontzeggen, dan wel de betreffende deelnemer te verwijderen van het evenement, indien hiervoor extra kosten moeten worden gemaakt, zullen die op de deelnemer verhaald worden.

3.5    Deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de gehuurde materialen. Schade of verlies zullen verhaald worden op de deelnemer.  

 

  1. Prijzen

4.1       Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

 

  1. Betaling

5.1       Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2       Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Reconnect2Nature aangewezen bank- of girorekening. Reconnect2Nature heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Reconnect2Nature, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Reconnect2Nature is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Reconnect2Nature bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de deelnemer aansprakelijk voor de daaruit voor Reconnect2Nature voortvloeiende schade.

5.3       Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de deelnemer een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de deelnemer aan Reconnect2Nature verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Reconnect2Nature buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Reconnect2Nature om schadevergoeding te vorderen.

5.4       Onverminderd de overige rechten van Reconnect2Nature uit hoofde van dit artikel, is de deelnemer jegens Reconnect2Nature gehouden om de incassokosten te vergoeden die Reconnect2Nature heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

5.5       De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

 

6       Annulering

6.1      Annulering van de overeenkomst door de deelnemer kan slechts schriftelijk bij aangetekend schrijven geschieden.

6.2     Annulering dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de activiteit doorgegeven te worden, hierna is geen restitutie meer mogelijk.

 

  1.    Overmacht

7.1       Reconnect2Nature is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Reconnect2Nature opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Reconnect2Nature niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

7.2     Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Reconnect2Nature zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, weersomstandigheden, gebiedsverboden door o.a. ziektes of jacht, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Reconnect2Nature als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Reconnect2Nature of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Reconnect2Nature.

7.3       Indien het minimum aantal deelnemers, 6 tenzij anders aangegeven, niet wordt gehaald, zal het evenement naar een nadere datum verplaatst worden, dan wel samengevoegd met een ander evenement.

7.4       Indien Reconnect2Nature bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst

 

  1.   Aansprakelijkheid

8.1       Reconnect2Nature is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Reconnect2Nature.

8.2       De totale aansprakelijkheid van Reconnect2Nature zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Reconnect2Nature aan de deelnemer te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

8.3       Reconnect2Nature is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de deelnemer zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

8.4      Reconnect2Nature besteedt de grootst mogelijke zorg aan haar activiteiten. De organisatie en uitvoering van de activiteiten dient mede beoordeeld te worden aan de hand van beperkingen en gewoonten die de bijzondere locaties, de omstandigheden en het bijzondere karakter van de activiteit met zich meebrengen.

8.5      Reconnect2Nature is niet aansprakelijk voor schade die door een deelnemer is geleden, dan voor schade die voortvloeit uit handelen en/of nalaten van Reconnect2Nature of van voor haar diensten of werkzaamheden verrichtende natuurlijke en/of rechtspersonen, met als opzet deze schade toe te brengen, dan wel voor zover deze schade voortvloeit uit grove schuld van Reconnect2Nature of van voor haar diensten of werkzaamheden verrichtende natuurlijke en/of rechtspersonen.

8.6     Reconnect2Nature is in ieder geval tot geen schadevergoeding verplicht, indien de tekortkoming in de uitvoering is toe te rekenen aan de deelnemer, als gevolg van handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden en als gevolg van overmacht of door gewichtige omstandigheden.

8.7      Reconnect2Nature is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of het verloren gaan van bagage, reisdocumenten, uitrusting, en sieraden, enz. daaronder begrepen.

8.8      Indien Reconnect2Nature aansprakelijk is jegens de deelnemer wegens gederfd reisgenot, is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een schadevergoeding van ten hoogste eenmaal de som van het betaalde bedrag voor die specifieke activiteit.

8.9     Indien Reconnect2Nature aansprakelijk is jegens de deelnemer en andere gevallen dan zoals bedoeld onder punt 8.6, is de aansprakelijkheid, behoudens in geval van schade veroorzaakt door de door of letsel van de deelnemer, in alle gevallen beperkt tot een schadevergoeding van ten hoogste drie maal de som van het betaalde bedrag voor die specifieke activiteit.

 

9           Geschillen en toepasselijk recht

9.1       Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

9.2       Op een met Reconnect2Nature gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

9.3       Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Reconnect2Nature ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.